กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 เม.ย. 2564
12 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 เม.ย. 2564
13 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 เม.ย. 2564
14 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 เม.ย. 2564
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 เม.ย. 2564
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2