กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :
พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.2537 แก้ไขเพิ่มเติ่มถึง(ฉบับที่ 7)2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน